O impresionantă manifestare ştiinţifică, cultural-patriotică şi educaţională în municipiul Paşcani, judeţul Iaşi


Acad. Constantin MARINESCU

Vineri, 22 ianuarie a.c. a avut loc, la Paşcani, o impresionantă manifestare ştiinţifică şi cultural-educaţională, sub egida Fundaţiei „ CENTRUL DE STUDII ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT” şi a „LIGII CULTURALE ROMÂNE”, Departamentul Moldova.

întreaga manifestare a fost concepută, organizată şi condusă excelent de către Prof. Dr. Viorel ENEA, Preşedintele fundaţiei sus menţionate şi Director general al Şcolilor Postliccalc Sanitare din localitate, precum şi din alte 8 oraşe din zona de nord a ţării şi din municipiul Bucureşti, la care se adaugă, nu în ultimul rând, calitatea sa de Preşedinte fondator şi de onoare al Uniunii Naţionale pentru Dezvoltarea învăţământului Particular Preuniversitar din România.

Au participat Prof. Dr. Cornelia GAVRILĂ. Inspector Şcolar General al judeţului Iaşi. Prof. Ionel Florian LIXANDRU. Inspector Şcolar General al municipiului Bucureşti, Prof. Mirela Nicoleta CRAIU, Inspector Şcolar pentru învăţământul Particular şi Alternative Educaţionale al municipiului Bucureşti, Prof. Aura ŢABĂRĂ. Inspector Şcolar pentru învăţământul Particular şi Alternative Educaţionale al judeţului Iaşi, directori, profesori şi elevi din unităţile de învăţământ ale CENTRELOR DE STUDII EUROPENE ŞI ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT, precum şi din unităţi de învăţământ de stat şi particular, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai Presei şi Televiziunii, ai Universităţilor „Apollonia” din Iaşi şi ..George Bacovia” din Bacău, cu care are relaţii de parteneriat Fundaţia din Paşcani.

în deschiderea festivităţii consacrate Aniversării Unirii Principatelor Române, un Sobor de preoţi a oficiat o slujbă de pomenire în memoria Domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi a militanţilor unionişti, după care a urmat transmiterea mesajelor invitaţilor de onoare. Din partea Ministerului Educaţiei a rostit o cuvântare temeinic argumentată, Prof. univ. Dr. Gh. FELEA. Consilierul Ministrului, iar din partea Inspectoratelor şcolare au prezentat Omagiile ce se cuveneau, inspectorii şcolari generali din judeţul Iaşi şi din municipiul Bucureşti.

Din partea celor două universităţi menţionate au transmis un Salut cordial, Acad. Constantin MARINESCU (Universitatea ,.Apollonia”) şi Prof. univ. Dr. Alexandru AMI1ITELOAIE (Universitatea „George Bacovia”). Aceştia au relevat semnificaţia politico- naţională a Unirii Principatelor şi personalitatea Prof. dr. Viorel ENEA. rolul său în organizarea şi modernizarea, afirmarea plurivalentă a învăţământului privat postliceal din România, colaborarea acestuia cu şcoli de prestigiu, similare, din Uniunea Europeană.

O audienţă deosebită au avut Cuvântările reprezentanţilor Republicii Moldova, Prof. univ. Dr. Habil. Victor MORARU şi Prof. univ. Dr. Andrei DUMBRĂVEANU, care au relevat că Moldova va cunoaşte o Nouă Unire.

în partea a doua a manifestării s-au prezentat, de către invitaţi, personalităţi de reputaţie ai învăţământului universitar românesc, 14 comunicări ştiinţifice consacrate importanţei istorice a Unirii Principatelor, precum şi a Reformelor Domnitorului Al. I. Cuza. care au avut un rol decisiv în modernizarea României, operă ce avea să fie continuată şi dezvoltată de către Regele Carol I şi Partidul Liberal. Dintre acestea menţionăm:

  1. Elite şi titani ai Ligii Culturale Române: acad. V. A. Urechia şi acad. Nicolae larga Acad. Constantin Gh. MARINESCU. Preşedintele „Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni” Departamentul Moldova;
  2. Unirea din ¡859 – reverberaţii în timp. Prof. univ. Dr. Habil. Victor MORARU, Universitatea de Stat din Moldova. Coordonator al Secţiei Ştiinţe Sociale şi Economice a Academiei de Ştiinţe a Moldovei:
  3. Alexandru Ioan Cuza – reformator al instrucţiunii publice din Principatele Unite. Prof. univ. Dr. Gheorghe FELEA. Director general al DPÎTPV din MENCŞ;
  4. Situaţia social-politicâ actuală în Republica Moldova. Conf. univ. Dr. Andrei DUMBRĂVEANU. Universitatea de Stat din Moldova. Director al Departamentului Radio şi Televiziune;
  5. Personalitatea Domnitorului Al. I. Cuza în viziunea lui Mihai Eminescu. Prof. univ. Dr. Alexandru AMITITELOAIE. Universitatea ..G. Bacovia” din Bacău;
  6. Unirea şi Mihai Eminescu. Prof. univ. Dr. Georgeta SINIŢCHI, Universitatea „Apollonia” din Iaşi
  7. Ecoul naţional şi internaţional al actului istoric de la 24 ianuarie 1859. Col. (r) Ionel PINTILII, Universitatea „Apollonia” din laşi

Profesorul Dr. Enea Viorel, care a condus permanent desfăşurarea manifestării, ă mulţumit autorilor pentru bogăţia informaţiilor transmise şi a promis editarea unui volum în care vor fi cuprinse lucrările consacrate omagierii Unirii Principatelor Române.

Programul manifestării a cuprins şi muzică patriotică. îndeosebi Hora Unirii, horă în care s-au prins numeroşi participanţi, aflaţi la masa festivă.

Un moment de puternică reverberaţie patriotică 1-a constituit vizitarea Palatul ui- Muzeu de la Ruginoasa. consacrat vieţii şi operei marelui Domnitor Alexandru Ioan Cuza.

întreaga manifestare a pus în relief nu numai sentimentele profund patriotice ale eminentului pedagog. Dr. Viorel ENEA. ci şi calităţile sale de excelent manager al organizării unor asemenea evenimente cultural-patriotice. educaţionale, care au adunat laolaltă cadre didactice, oameni de ştiinţă şi cultură din numeroase judeţe ale ţării, care au evocat momente cruciale din Istoria Românilor şi totodată au făcut un valoros schimb de experienţă cu pri\ ire la metodele pedagogice şi instructiv-formative, menite să determine afirmarea la parametri superiori ai învăţământului Particular Preuniversitar din România.

Felicitări, domnule profesor! Sunt mândru cu asemenea discipoli.